ăng ten nữa sóng trong Tiếng Anh là gì?

ăng ten nữa sóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăng ten nữa sóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ăng ten nữa sóng

    half wave antenna