woven wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woven wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woven wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woven wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • woven wire

    * kỹ thuật

    lưới đan