woven-wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woven-wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woven-wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woven-wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • woven-wire

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vải lưới dệt