woven-wire reinforcement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woven-wire reinforcement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woven-wire reinforcement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woven-wire reinforcement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • woven-wire reinforcement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cốt thép lưới dệt