woven reinforcing mesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woven reinforcing mesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woven reinforcing mesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woven reinforcing mesh.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • woven reinforcing mesh

    * kỹ thuật

    lưới cốt đan