woven fabric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woven fabric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woven fabric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woven fabric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • woven fabric

  * kỹ thuật

  hàng dệt

  khăn mặt

  quần áo

  tấm vải

  vải dệt

  dệt may:

  vải dệt thoi