woven fabric belt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woven fabric belt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woven fabric belt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woven fabric belt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • woven fabric belt

    * kỹ thuật

    băng vải dệt