woven mesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woven mesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woven mesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woven mesh.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • woven mesh

    * kỹ thuật

    lưới đan (kiểu phên)