woven canvas tyre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woven canvas tyre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woven canvas tyre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woven canvas tyre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • woven canvas tyre

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lốp xe bố