woven ware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woven ware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woven ware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woven ware.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • woven ware

    * kỹ thuật

    hàng dệt

    xây dựng:

    sản phẩm dệt