worship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worship.

Từ điển Anh Việt

 • worship

  /'wə:ʃip/

  * danh từ

  (tôn giáo) sự thờ cúng, sự cúng bái

  freedom of worship: sự tự do thờ cúng

  a worship place of worship: nơi thờ cúng, nhà thờ, đền thờ

  sự tôn kính, sự suy tôn, sự tôn sùng

  to win worship: được tôn kính, được tôn sùng

  your (his) Worship

  ngài

  * ngoại động từ

  thờ, thờ phụng, cúng bái

  tôn kính, suy tôn, tôn sùng

  * nội động từ

  đi lễ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • worship

  the activity of worshipping

  a feeling of profound love and admiration

  Synonyms: adoration

  show devotion to (a deity)

  Many Hindus worship Shiva

  attend religious services

  They worship in the traditional manner

  Similar:

  idolize: love unquestioningly and uncritically or to excess; venerate as an idol

  Many teenagers idolized the Beatles

  Synonyms: idolise, hero-worship, revere