worshipped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worshipped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worshipped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worshipped.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • worshipped

  Similar:

  idolize: love unquestioningly and uncritically or to excess; venerate as an idol

  Many teenagers idolized the Beatles

  Synonyms: idolise, worship, hero-worship, revere

  worship: show devotion to (a deity)

  Many Hindus worship Shiva

  worship: attend religious services

  They worship in the traditional manner

  adored: regarded with deep or rapturous love (especially as if for a god)

  adored grandchildren

  an idolized wife

  Synonyms: idolized, idolised

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).