worshipful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worshipful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worshipful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worshipful.

Từ điển Anh Việt

 • worshipful

  /'wə:ʃipful/

  * tính từ

  đáng tôn kính, đáng tôn sùng, đáng sùng bái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • worshipful

  Similar:

  adoring: showing adoration

  godly: showing great reverence for god

  a godly man

  leading a godly life

  Synonyms: reverent