worship of heavenly bodies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worship of heavenly bodies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worship of heavenly bodies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worship of heavenly bodies.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • worship of heavenly bodies

    Similar:

    astrolatry: the worship of planets or stars

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).