wisdom of jesus the son of sirach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wisdom of jesus the son of sirach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wisdom of jesus the son of sirach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wisdom of jesus the son of sirach.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wisdom of jesus the son of sirach

    Similar:

    ben sira: an Apocryphal book mainly of maxims (resembling Proverbs in that respect)

    Synonyms: Sirach, Ecclesiasticus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).