wisdom book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wisdom book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wisdom book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wisdom book.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wisdom book

    Similar:

    sapiential book: any of the biblical books (Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus) that are considered to contain wisdom

    Synonyms: wisdom literature

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).