wisdom teeth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wisdom teeth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wisdom teeth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wisdom teeth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wisdom teeth

    * kỹ thuật

    y học:

    răng khôn