wisdom-tooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wisdom-tooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wisdom-tooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wisdom-tooth.

Từ điển Anh Việt

  • wisdom-tooth

    /'wizd m'tu: /

    * danh từ

    răng khôn