wisdom of solomon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wisdom of solomon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wisdom of solomon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wisdom of solomon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wisdom of solomon

    an Apocryphal book consisting mainly of a meditation on wisdom; although ascribed to Solomon it was probably written in the first century BC

    Synonyms: Wisdom

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).