wisdom literature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wisdom literature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wisdom literature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wisdom literature.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wisdom literature

    Similar:

    sapiential book: any of the biblical books (Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus) that are considered to contain wisdom

    Synonyms: wisdom book

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).