weaving trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaving trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaving trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaving trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weaving trade

    * kinh tế

    ngành dệt