weaving machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaving machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaving machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaving machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weaving machine

    * kinh tế

    máy dệt