weaving industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaving industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaving industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaving industry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weaving industry

    * kinh tế

    công nghiệp dệt