weaving shuttle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaving shuttle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaving shuttle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaving shuttle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weaving shuttle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thoi dệt