weaving loom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaving loom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaving loom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaving loom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weaving loom

    * kinh tế

    khung cửi dệt