weaving section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaving section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaving section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaving section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weaving section

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đoạn trộn xe