weaving maneuver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaving maneuver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaving maneuver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaving maneuver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weaving maneuver

    * kỹ thuật

    ô tô:

    việc manơ trộn xe