weaving point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaving point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaving point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaving point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weaving point

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điểm trộn dòng