wavelength transponder (wdma) (wlt) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavelength transponder (wdma) (wlt) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavelength transponder (wdma) (wlt) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavelength transponder (wdma) (wlt).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wavelength transponder (wdma) (wlt)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Bộ phát đáp theo bước sóng (WDMA)