wavelength dispersive spectrometer (wds) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavelength dispersive spectrometer (wds) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavelength dispersive spectrometer (wds) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavelength dispersive spectrometer (wds).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wavelength dispersive spectrometer (wds)

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phổ kế tán sắc (theo) bước sóng