wavelength routing protocol (warp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavelength routing protocol (warp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavelength routing protocol (warp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavelength routing protocol (warp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wavelength routing protocol (warp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao thức định tuyến theo bước sóng