wavelengths of spectral lines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavelengths of spectral lines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavelengths of spectral lines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavelengths of spectral lines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wavelengths of spectral lines

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bước sóng của vạch phổ