wavelength shifter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavelength shifter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavelength shifter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavelength shifter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wavelength shifter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ dịch chuyển bước sóng