wavelength switching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavelength switching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavelength switching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavelength switching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wavelength switching

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự chuyển bước sóng