warning coloration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warning coloration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warning coloration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warning coloration.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warning coloration

    Similar:

    aposematic coloration: conspicuous coloration or markings of an animal serving to warn off predators

    a skunk's aposematic coloration

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).