aposematic coloration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aposematic coloration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aposematic coloration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aposematic coloration.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aposematic coloration

    conspicuous coloration or markings of an animal serving to warn off predators

    a skunk's aposematic coloration

    Synonyms: warning coloration

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).