warning-bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warning-bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warning-bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warning-bell.

Từ điển Anh Việt

  • warning-bell

    * danh từ

    tiếng (hồi) chuông báo động

    chuông cấp báo