warning of war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warning of war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warning of war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warning of war.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warning of war

    a warning to national policy makers that an enemy intends war or is preparing for war and is on a course that increases the risk of war

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).