warning of attack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warning of attack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warning of attack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warning of attack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warning of attack

    a warning to national policy makers that an enemy intends to launch an attack in the near future

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).