warning-gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warning-gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warning-gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warning-gun.

Từ điển Anh Việt

  • warning-gun

    * danh từ

    (hàng hải) pháo bắn tín hiệu; pháo lệnh