warning-piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warning-piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warning-piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warning-piece.

Từ điển Anh Việt

  • warning-piece

    * danh từ

    xem warning-gun