twisting rigidity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisting rigidity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisting rigidity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisting rigidity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twisting rigidity

    * kỹ thuật

    độ cứng chống xoắn