twisting of section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisting of section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisting of section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisting of section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twisting of section

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự xoắn tiết diện