twisting force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisting force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisting force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisting force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twisting force

    * kỹ thuật

    lực xoắn