twisting moment diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisting moment diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisting moment diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisting moment diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twisting moment diagram

    * kỹ thuật

    biểu đồ mômen xoắn