trial and error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trial and error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trial and error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trial and error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trial and error

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thử nghiệm và sai lầm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trial and error

    experimenting until a solution is found