training program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

training program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm training program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của training program.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • training program

    a program designed for training in specific skills

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).