training course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

training course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm training course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của training course.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • training course

    * kinh tế

    lớp bồi dưỡng, đào tạo

    * kỹ thuật

    lớp huấn luyện