through terminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

through terminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm through terminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của through terminal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • through terminal

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cái kẹp trung gian