thermo chemistry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermo chemistry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermo chemistry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermo chemistry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermo chemistry

    * kỹ thuật

    nhiệt hóa học